Projektai

Asociacijos narių vykdomi projektai:

Kvietimo numeris: VP1-1.3-SADM-02-K-02

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką